Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassetrivsel

Målsætning

Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri. Skolen tolererer ikke mobning.

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre, elever ansatte bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.

Hvad er mobning?

Mobning ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med. Der skelnes ikke mellem traditionelt fysiske fællesskaber og digitale fællesskaber.

Forskel på mobning og drillerier

Drilleri er en form for adfærdssprog mellem mennesker. Det er typisk enkeltstående, tilfældige og spontane situationer, i modsætning til mobning, som er en systematisk udstødelse. Drilleri kan også være hårdt og generende, men i modsætning til mobning har drillerier ikke til hensigt at ekskludere nogen fra fællesskabet.

Det kan være tegn på mobning når:

-drilleriet ikke længere er karakteriseret ved at være gensidigt, kærligt eller sjovt

for begge parter

-drilleriet ikke længere forekommer i enkeltstående og spontane situationer

-drilleriet har til formål at ekskludere én eller flere personer fra fællesskabet

 

 

Forebyggende indsats mod mobning

På skolen

Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidst udelukkelse. Alle voksne er til stadighed opmærksomme på de forskellige former, hvorunder mobning kan finde sted.

Allerede når der konstateres smådrillerier, bør man være opmærksom på, at det ikke udvikler sig til mobning. Det er legalt at sige fra, – også over for smådrillerier.

Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, vægtes tilstedeværelsen af gårdvagter højt.

I det daglige prioriteres samarbejde blandt eleverne samt gensidig hjælp og støtte.

Man kan fx støtte op om følgende tiltag:

Fremme elevernes følelse af medansvar for hinandens og egen trivsel ved at etablere venskabsklasser. Det fungerer typisk på den måde, at en klasse på udskolingstrinnet har en klasse i indskolingen som venskabsklasse.

I elevrådene og i klasserne kan der arbejdes løbende med mobbeproblematikken. Der gennemføres trivselsundersøgelse blandt eleverne. I forbindelse med skole/hjem samtalerne drøftes elevernes trivsel.

I klassesammenhæng arbejdes der med forskellige øvelser og materialer, som forebygger mobning. Derudover vil det være godt, at der i klasserne etableres klasseregler for god opførsel. Der kan suppleres med interne og eksterne ressourcepersoner.

I hjemmet

Det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde med elevernes sociale relationer.

Det kunne for eksempel være i forbindelse med:

– at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater og andre forældre.

– at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder inviterer enten hele klassen eller kun piger/kun drenge.